Работно време

понеделник - петък 09:00 - 18:00
__________________________________________________________________________
ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП ЗА ДОМАШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ - НЕОГРАНИЧЕН
Първоначална инсталационна такса - 0 лева
За клиенти предплатили 5 месечни такси ->  1 месец безплатен интернет!!!
За клиенти предплатили 10 месечни такси -> 2 месеца безплатен интернет!!!
При създаване на втори акаунт на същия клиент и адрес получавате 50% отстъпка за втория акаунт!!!
За сезонни клиенти, ползващи Wireless мрежата на Инвент Нет инсталационната такса е 10 лева!!!

Пакет
Българска скорост
Международна скорост
Месечна такса
Home 1
50 Mbit/s
20 Mbit/s
20 лв./месец
Home 2
70 Mbit/s
30 Mbit/s
25 лв./месец
Home 3
80 Mbit/s
40 Mbit/s
40 лв./месец
Home 4
100 Mbit/s
50 Mbit/s
60 лв./месец
Посочените скорости са валидни при сключване на едногодишен договор за достъп до интернет!!!
__________________________________________________________________________
При прекъсване на услугата за повече от 45 дни, без съгласуване с доставчика се заплаща такса повторно включване.
Цените са без ДДС
__________________________________________________________________________

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП"
Договорът на „Инвент Нет " ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Царево, ул. Иван Вазов № 4, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 102695434, ДДС № BG102695434, тел: 0886103221; с адрес за контакти гр. Царево, ул. Иван Вазов № 13, e-mail: office@bginvent.net с Клиента за предоставяне на Услугата „Интернет достъп" (наричан по-долу за краткост „Договор") включва:
• Тези Общи Условия за предоставяне на Услугата „Интернет достъп", публикувани на уеб страницата на „ИНВЕНТ НЕТ" www.bginvent.net , Спецификация на услугата „Интернет достъп" и ценова листа;
• Заявление-Договор за ползване на Услугата „Интернет достъп".
РАЗДЕЛ I
1.1 Настоящите Общи условия, част от Договора за предоставяне на Услугата „Интернет достъп", уреждат условията, при които клиентите сключват Договор с ИНВЕНТ НЕТ за предоставянето на достъп до ИНТЕРНЕТ по оптичен/меден кабел, както и необходимата поддръжка и профилактика на предоставената Услуга.
1.2 При сключване на договор при настоящите общи условия ИНВЕНТ НЕТ е длъжен да ги предостави на клиента и той да се е съгласил с тях.
1.3 Съгласието на клиента с общите условия се удостоверява с неговия подпис.
1.4 ИНВЕНТ НЕТ или упълномощен негов представител е длъжен да предаде подписан от него екземпляр от общите условия на клиента.
1.5 Общите условия, както и техните изменения и допълнения се публикуват от ИНВЕНТ НЕТ на интернет страницата – www.bginvent.net и се представят на видно място в търговските обекти в срок не по-кратък от 30 дни преди влизането им в сила. Изменението на общите условия се провежда по реда, предвиден в ЗЕС и ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ.
1.6 ИНВЕНТ НЕТ е длъжен да уведоми клиента за всяко изменение в общите условия по сключения договор не по-късно от 30 дни преди влизането им в сила на посочен от него телефон, чрез кратко текстово съобщение (SMS), което да може да бъде съхранено на телефонния апарат на абоната, или писмо изпратено до адреса на абоната като кореспондентска пратка или електронно писмо (e-mail), изпратено до посочен от абоната адрес на електронна поща.
1.7 Когато не е съгласен с измененията в общите условия, клиентът може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.
1.8 Клиентът упражнява правото си по т. 1.7, като изпраща до ИНВЕНТ НЕТ писмено уведомление в едномесечен срок от влизане в сила на изменение на общите условия. Точка 1.7 не се прилага в случаите, когато изменението в общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт.
1.9 Измененията в общите условия обвързват клиента по договора, когато клиентът е уведомен за тях при условията на т. 1.6 и не е упражнил правото си по т. 1.7 и т. 1.8.
2. Параметрите на услугите, предоставяни от „ИНВЕНТ НЕТ", както и техните условия за ползване и цени, ценови пакети или тарифи са описани в спецификация на услугите и ценова листа, публикувана в интернет страницата на предприятието – www.bginvent.net, както и на видно място в търговските обекти.
РАЗДЕЛ II
1. Заявяване и инсталиране на Услугата
1.1. Заявяване - Клиентът подписва Заявление-Договор по образец на „ИНВЕНТ НЕТ", в което се определят вида, цената и срока на Услугата избрани от Клиента и други специфични условия за предоставяне на Услугата. Заявлението-Договор за ползване на услугите на „ИНВЕНТ НЕТ" се попълва и подписва от оторизиран служител на „ИНВЕНТ НЕТ" на място в търговския обект, където се заявява услугата или при оторизиран дистрибутор на „ИНВЕНТ НЕТ ,след което се предоставя на Клиента.
1.2. Срок за инсталиране
1.2.1. „ИНВЕНТ НЕТ" ще положи всички усилия, за да предостави заявената Услуга на Клиента в най-кратък срок. Срокът за инсталиране на Услугата е 5 (пет) работни дни от датата на подписване на Заявлението-Договор за ползване на Услугата „Интернет достъп".
1.2.2. При инсталиране на Интернет услугата се подписва констативен протокол, удостоверяващ началото на ползване на услугата.
1.2.3. В случай, че услугата не бъде активирана в срок, договора се прекратява без никоя от страните да дължи неустойки на другата страна, като в този случай абонатът има право да му бъдат възстановени заплатените по договора суми.
1.3. Инсталиране на Услугата „ИНВЕНТ НЕТ" ще изпрати свой технически специалист в уговореното време на адреса, посочен от Клиента, като специалистът при пристигане ще се легитимира със служебна карта. Клиентът е длъжен да съгласува с етажната собственост право за извършване на инсталационни дейности и достъп на техническото лице до поставеното от „ИНВЕНТ НЕТ" оборудване и до адресът, на който трябва да се инсталира услугата. С цел предоставяне на услугата при инсталирането специалистът извършва прокарване на кабелна връзка от оборудването на „ИНВЕНТ НЕТ" до заявения от Клиента адрес. Специалистът конфигурира само предварително заявения брой и вид Услуги на един персонален компютър или „рутер", които не включват актуализиране /update/ и конфигуриране на софтуер, операционната система или хардуер. Преди да напусне адреса, специалистът трябва да покаже на Клиента как работи инсталираната Услуга. Специалистът се задължава да не уврежда помещенията на Клиента, както и движимите вещи, намиращи се в тях.
2. Предварителни задължения на Клиента
2.1. Предоставяне на информация - Клиентът предоставя на „ИНВЕНТ НЕТ" достоверна информация и документ за самоличност, както и други необходими документи преди подписването на Заявлението-Договор за ползване на Услугата. С попълване на Заявлението-Договор и свързаните с него документи, Клиентът се счита за запознат с необходимостта да осигури възможност за извършване на монтажни дейности и други необходими за инсталиране на услугата действия на заявения адрес за предоставянето й.
2.2. Констативен протокол за предоставяне на услугата и техническото оборудване
2.2.1. Клиентът следва да бъде на разположение или да упълномощи лице, което да подпише констативен протокол за инсталиране на Услугата на адреса, където ще бъде инсталирана услугата „Интернет достъп".
2.2.2. Клиентът е длъжен да подпише документите, които се изискват за предоставяне на Услугата.
2.2.3. Когато Клиентът или упълномощено от него лице не е осигурило достъп на техническия специалист на „ИНВЕНТ НЕТ" за инсталиране на Услугата в уговореното за това време, Договорът не поражда действие и „ИНВЕНТ НЕТ" се освобождава от задълженията по него, като клиента се задължава да заплати реално направените разходи.
2.3. Ограничения при ползването на Услугата
Услугата, предоставяна от „ИНВЕНТ НЕТ", позволява достъп до Интернет на крайни клиенти и не е подходяща, нито позволява препродажба или предоставянето й по търговски начин на трети лица. Клиентът се задължава да не препродава или предоставя под каквато и да е форма Услугата на трети лица.
3. Срок на Договора и влизане в сила
3.1. Договорът между Клиента и „ИНВЕНТ НЕТ" за предоставяне на Услугата „Интернет достъп" влиза в сила в седем дневен срок от датата на подписване на Заявлението-Договор за ползване на Услугата, освен ако клиентът изрично не е заявил писмено желание договорът да влезе в сила незабавно.
3.2. Услугата се предоставя от датата на подписване на Констативния протокол.
3.3. Клиентът се задължава да използва и заплаща Услугата „Интернет достъп", в зависимост от избраната със Заявлението-Договор за ползване на Услугата „Интернет достъп" опция - срочен договор за избрания от „КЛИЕНТА" период или безсрочен договор, считано от датата на подписване на Констативния протокол.
3.4. В случай, че е подписан срочен договор, след изтичане на избрания със Заявлението-Договор срок, същият автоматично се продължава като безсрочен договор и може да бъде прекратен с едномесечно предизвестие.
4. Необходимо техническо оборудване
За да използва Услугата, не се изискват допълнителни устройства. В случай, че Клиентът е закупил/наел допълнително устройство от „ИНВЕНТ НЕТ" за безжичен достъп и желае да му се направят техническите настройки от инсталатора на услугата, трябва да осигури електрическо захранване за устройството.
5. Задължения на страните след инсталиране на Услугата
5.1. Промяна в предоставените данни Клиентът е длъжен да информира „ИНВЕНТ НЕТ" за настъпили промени в предоставените данни за идентификация в рамките на 3 (три) работни дни от настъпване на промяната.
5.2. Неизправности при предоставяне на Услугата
Поддръжката по предоставяната услугата се осъществява чрез подаване на сигнал за неизправности и повреди от страна на абоната на тел: 0886103221.
 „ИНВЕНТ НЕТ" се задължава да отстранява в рамките на съществуващите технически и производствени възможности в работно време неизправности, възникнали при предоставяне на Услугата, за да се поддържа Услугата с необходимото качество, в срок до 6 (шест) работни часа от осигуряването от страна на Клиента достъп до адреса на ползване на услугата на технически специалист от „ИНВЕНТ НЕТ" за установяване на неизправността.
5.3. Временно спиране на предоставянето на Услугата „ИНВЕНТ НЕТ" си запазва правото да спира временно предоставянето на Услугата в следните случаи:
5.3.1. Планирани профилактични ремонти или мероприятия с цел оптимизиране на качествени параметри на Услугата и аварийни ремонти, за които ИНВЕНТ НЕТ уведомява предварително клиента, като уведомлението съдържа сроковете за прекъсването или влошаването на качеството на услугата;
5.3.2. Повреда или смущения в мрежата до отстраняване на повредата или смущението и/или спиране на електрическото захранване на регионалната или национална електрическа мрежа до възстановяване на захранването;
5.3.3. При заменяне или отстраняване на повреди в оборудването, предоставено от „ИНВЕНТ НЕТ", от страна на Клиента;
5.3.4 При настъпване на обстоятелства на непреодолима сила до отпадането им;
5.3.5. Когато Клиентът ползва Услугата по начин, който затруднява или пречи на нормалната работа на други клиенти на „ИНВЕНТ НЕТ" или им причинява вреди;
5.3.6 Когато клиентът използва услугата с цел извършване на незаконни дейности или за разпространение на вредно съдържание или по начин, създаващ рискове за личната сигурност, неприкосновеност на личния живот и личните данни.
5.3.7. Когато Клиентът забавя плащането на Услугата след определената крайна дата на плащане.
5.3.8. Когато Клиентът предоставя Услугата на трети лица или извърши друго нарушение на ограниченията по т. 2.4 от тези Общи условия.
6. Система за отчитане на сметките на Услугата „Интернет достъп"
6.1. Начална дата за отчитане на сметки Отчитането на сметки ще започне от датата на подписване на констативния протокол по т. 2.3.1 което предполага, че Клиентът приема, че Услугата е инсталирана, оборудването е поставено на място и Услугата работи правилно.
6.2. Цените, които Клиентът дължи са:
6.2.1 Инсталационна цена - заплаща се при подписване на договора за предоставяне на Услугата, ако е дължима.
6.2.2 Месечен абонамент - първа такса се заплаща при сключване на договор, всяка следваща такса се заплаща до изтичане на платения период.
6.2.3 Месечна цена за използване на допълнителни услуги - заплаща се заедно с месечната такса.
6.3 Плащане на Услугата
6.3.1. Плащането на задълженията на Клиента, посочени тук, ще се счита за извършено на датата на получаване на пълната сума, в касите на „ИНВЕНТ НЕТ" или след заверяването с тази сума на банковата сметка на "ИНВЕНТ НЕТ". Частични плащания няма да се считат за изпълнение на задълженията на Клиента.
6.3.2 Данните, необходими за разплащанията се съхраняват от ИНВЕНТ НЕТ в срок от пет години, считано от датата на влизане на договора в сила.
6.4 Неплащане
В случай, че Клиентът не е платил за Услугата след определената за плащане дата, „ИНВЕНТ НЕТ" ще спре да предоставя Услугата на Клиента, без да го уведомява за това.
6.5 Промяна на ползваната Услуга „Интернет достъп"
6.5.1 Промяна от един вид Услуга към друг Освен когато индивидуален договор предвижда различен ред, клиенти, които желаят да преминат от един „Интернет достъп" към друг, могат да го направят по всяко време на договора, като „ИНВЕНТ НЕТ" има право да прекрати текущия договор на клиента и да му предложи нов договор за същия период като предходния, като периода на новия договор започва да тече от датата на извършваната промяна. При преминаване от един към друг вид Услуга, според случая и съгласно действащата ценова листа, на Клиента може да бъда поискана допълнителна еднократна цена, според Спецификация на „ИНВЕНТ НЕТ" услугите и ценова листа.
6.5.2 Преместване на адреса, на който се ползва Услугата
В случаите, когато Клиентът желае да премести ползването на Услугата на нов адрес, това е допустимо само със съгласие на „ИНВЕНТ НЕТ", и след заплащането на допълнителна цена за инсталиране. В случаите, когато Клиентът желае да прекрати ползването на Услугата поради промяна на адреса си, той е длъжен да заплати всички задължения във връзка с едностранно предсрочно прекратяване на Договора на Клиента с „ИНВЕНТ НЕТ"
7. Прекратяване на Договора
7.1 Предизвестие за прекратяване на Договора Клиентът може да иска прекратяване на Договора, без да обосновава причините за това, като заяви в „ИНВЕНТ НЕТ" с писмено известие, поне един месец предварително, желанието си за прекратяване. „ИНВЕНТ НЕТ" прекратява предоставянето на Услугата веднага след изтичане на срока на горепосоченото писмено предизвестие. В случай, че Клиентът прекрати Договора, преди изтичането на първоначално уговорения между страните минимален срок , Клиентът заплаща на „ИНВЕНТ НЕТ" неустойка, чиито размер е уговорен в Индивидуалният Договор.
7.1.1 ИНВЕНТ НЕТ може да прекрати незабавно и без предизвестие едностранно Договора за услугата интернет достъп или временно да спре достъпа на абоната до интернет при неизплащане на дължимите суми след изтичане срока за плащане, като в този случай абонатът дължи неустойка, уговорена в Индивидуалният Договор.
 7.1.2 ИНВЕНТ НЕТ се задължава да уведомява крайните клиенти не по-късно от един месец от изтичане на срока на индивидуалните договори с тях.
7.2 Връщане на оборудването Всички допълнителни устройства/оборудване за ползване на услугата, които не са закупени от Клиента, при прекратяване на договора се връщат на доставчика или се заплащат по цена, определена в приемо-предавателния протокол, с който е предадено оборудването, а ако такъв протокол не е подписан се заплащат по цена по текущият ценоразпис.
7.3 Отговорност за неизпълнение
7.3.1. За всички случаи на неизпълнение на задълженията си по Общите условия страните носят отговорност в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство.
7.4 „ИНВЕНТ НЕТ" не отговаря пред Клиента за:
а. Липса на умения от страна на Клиента да използва Услугата;
б. Претенции от трети лица срещу Клиента при и по повод ползване на Услугата;
в. Повреди по мрежата за пренос на Интернет услугата, които правят технически невъзможно предоставянето на Услугата, както и за всички други случаи, при които прекъсването на достъпа до Интернет се дължи на обстоятелства извън мрежата и контрола на „ИНВЕНТ НЕТ";
г. „ИНВЕНТ НЕТ" не отговаря за вреди, причинени на трети лица при използване на Услугата от Клиентите, както и използването на Услугата за незаконни цели по какъвто и да е начин или извършването на незаконни действия чрез Услугата.
7.5 Изключения - Клиентът няма да дължи на „ИНВЕНТ НЕТ" заплащане на неустойка в случаите по т. 8.6.1, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.4, 8.6.7 и 8.6.8.
7.6 Прекратяване на Договора преди изтичане на избрания със Заявлението-Договор срок на ползване ще се разреши само при следните обстоятелства:
7.6.1. При взаимно съгласие на двете страни;
7.6.2. При настъпване на обстоятелства от непреодолима сила съгласно член 306 от Търговския закон, които трайно препятстват предоставяне на Услугата;
7.6.3. В резултат на действия или актове на компетентни държавни органи, които водят до ограничаване възможността за предоставяне на Услугата, от всяка от страните с писмено уведомление;
7.6.4. При смърт или поставяне под запрещение на Клиента;
7.6.5. Ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по Договора, считано от датата на влизане в сила на съответното решение;
7.6.6. Едностранно, без предизвестие от страна на „ИНВЕНТ НЕТ", в случай, че Клиента не е отстранил нарушението на някое от задълженията си;
7.6.7. Едностранно, с писмено уведомление от страна на „ИНВЕНТ НЕТ", при липса на техническа възможност за предоставяне на Услугата. „ИНВЕНТ НЕТ" ще уведоми Клиента за прекратяване на Договора като посочи причината за липса на техническа възможност;
7.6.8. Едностранно от страна на Клиента, в случай на системно неизпълнение на задължението на „ИНВЕНТ НЕТ" да отстранява неизправности при предоставяне на Услугата в срока по т. 5.2. Системно неизпълнение е налице, когато неизпълнението е допуснато повече от пет пъти по време на договорения срок на ползване на Услугата.
8. Процедури за разглеждане и произнасяне по жалби, молби и предложения на крайните клиенти, както и начини за извънсъдебно разрешаване на спорове във връзка с договора. Адресираните до ИНВЕНТ НЕТ предложения, жалби и молби от страна на крайните клиенти се разглеждат и разрешават в срок, не по-дълъг от един месец от датата на постъпването им, като клиента се уведомява за резултата от входираните предложения, жалби или молби.
9. Личните данни, които Абонатът предоставя, както и личните данни, които ИНВЕНТ НЕТ изготвя и генерира в процеса на предоставяне на услугите, се обработват и съхраняват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на ИНВЕНТ НЕТ, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на абонатите, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни на ИНВЕНТ НЕТ, която е налична в търговските обект на дружеството и неговите партньори („Политика за поверителност“), както и в интернет страницата на предприятието http://www.bginvent.net/.
11. За всички неуредени в Общите условия за предоставяне на Услугата „Интернет достъп" въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. При възникване на спорове, страните полагат всички възможни усилия за доброволното им уреждане на основа на съвместно сътрудничество и взаимно разбирателство. Когато това се окаже невъзможно, всяка една от страните може да отнесе спора за решаване от компетентния български съд. Тълкуването на Договора между страните ще се извършва при следния ред на предпочитание: Заявлението-Договор за ползване на Услугата „Интернет достъп", констативен протокол за предоставяне Услугата, заявки за предоставяне на допълнителни услуги към Услугата „Интернет достъп" (ако има такива), Общи условия за предоставяне на Услугата „Интернет достъп", като при няколко документа от един и същ вид, предимство ще имат клаузите от документите с по-късна дата. По смисъла на настоящите Общи условия за писмено предизвестие/ уведомяване ще се счита писмо с обратна разписка или e-mail . В случай, че някоя от клаузите на настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да окаже въздействие върху валидността на всички останали. Настоящите Общи условия за предоставяне на Услугата „Интернет достъп" са изготвени от „Инвент Нет" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Царево, ул. Иван Вазов № 4, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 102695434, ДДС № BG102695434.
__________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДОГОВОР
Днес, ………………………………… г. между:
1. „Инвент Нет " ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Царево, ул. Иван Вазов № 4, ЕИК 102695434, ДДС № BG102695434, тел: 0886103221, представлявано от Стефан Киров в качеството му на Управител, наричан по-долу ДОСТАВЧИК или Инвент Нет и
2.……………………..........…………………………..      с адрес:……………………………….. , ЕГН/ЕИК………………., Л.К. №………………. издадена на…………………….от………………………………. наричан по-долу КЛИЕНТ
се подписа настоящото Заявление-договор за предоставяне на заявените по-долу електронни съобщителни услуги съгласно условията на настоящият договор на ДОСТАВЧИКА и Приложение No 1 (Приемо - предавателен протокол) към него.
Потребителско име : …….… Абонаментен план:… Устройство Wi-Fi рутер:……Статичен IP адрес:…………. Адрес за предоставяне на услугата:…………………………….. Лице за контакт:…………………………… Телефон:…………………….
ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ
1. Срокът за инсталиране на Услугата е 5 (пет) работни дни от датата на подписване на Заявлението-Договор за ползване на Услугата "Интернет достъп".
2. При инсталиране на Интернет услугата се подписва констативен протокол, удостоверяващ началото на ползване на услугата.
3. КЛИЕНТЪТ следва да осигури възможност за достъп на упълномощени длъжностни лица на ДОСТАВЧИКА до помещението/ята за монтиране на необходимите съоръжения за осигуряване на достъп до крайна точка на мрежата, включително осигурява съгласуване с етажната собственост правото за извършване на инсталационни дейности. За извършеното свързване страните подписват протокол, който установява състоянието на монтираните съоръжения и тяхната цена.
4. КЛИЕНТЪТ заплаща месечния абонамент за избраната услуга на предплатен принцип. Услугата се активира от датата на подписване на приемо-предавателен протокол и е активна до крайната дата на платения от клиента период.
КЛИЕНТЪТ заплаща на ДОСТАВЧИКА месечна такса, посочена в Приложение No 1 (Приемо - предавателен протокол) в брой или по банков път:
Банка ДСК  АД кл. Царево, BIC STSABGSF, IBAN BG69STSA93000001094269
5. Заявки за неизправности се приемат на тел: 0886103221;
6. Ограничения при ползването на Услугата: Услугата, предоставяна от ИНВЕНТ НЕТ, позволява достъп до Интернет на крайни потребители и не е подходяща, нито позволява препродажба или предоставянето й по търговски начин на трети лица. КЛИЕНТЪТ се задължава да не препродава или предоставя под каквато и да е форма Услугата на трети лица.
7. Адресираните до ИНВЕНТ НЕТ предложения, жалби и молби от страна на крайните КЛИЕНТИ се разглеждат и разрешават в срок, не по-дълъг от един месец от датата на постъпването им, като ПОТРЕБИТЕЛЯ се уведомява за резултата от входираните предложения, жалби или молби.
8. За всички случаи на неизпълнение на задълженията си по договора страните носят отговорност в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство.
9. ИНВЕНТ НЕТ си запазва правото да спира временно предоставянето на Услугата когато:
а/ КЛИЕНТЪТ забавя плащането на Услугата след определената крайна дата на плащане.
б/ При планирани профилактични ремонти или мероприятия с цел оптимизиране на качествени параметри на Услугата и аварийни ремонти, за които ИНВЕНТ НЕТ уведомява предварително КЛИЕНТА, като уведомлението съдържа сроковете за прекъсването или влошаването на качеството на услугата;
в/ Повреда или смущения в мрежата до отстраняване на повредата или смущението и/или спиране на електрическото захранване на регионалната или национална електрическа мрежа до възстановяване на захранването;
г/ При настъпване на обстоятелства на непреодолима сила до отпадането им;
д/ Когато КЛИЕНТЪТ ползва Услугата по начин, който затруднява или пречи на нормалната работа на други потребители на ИНВЕНТ НЕТ или им причинява вреди;
е/ Когато КЛИЕНТЪТ използва услугата с цел извършване на незаконни дейности или за разпространение на вредно съдържание или по начин, създаващ рискове за личната сигурност, неприкосновеност на личния живот и личните данни.
10. Настоящото Заявление-договор се съставя в два екземпляра, по един за всяка от страните. 11. ИНВЕНТ НЕТ се задължава да уведомява крайните КЛИЕНТИ не по-късно от един месец от изтичане на срока на индивидуалните договори с тях.
12. Личните данни, които КЛИЕНТЪТ предоставя, както и личните данни, които ИНВЕНТ НЕТ изготвя и генерира в процеса на предоставяне на услугите, се обработват и съхраняват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на ИНВЕНТ НЕТ, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на КЛИЕНТИТЕ, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни на ИНВЕНТ НЕТ, която е налична в търговските обект на дружеството и неговите партньори (Политика за поверителност), както и в интернет страницата на предприятието http://www.bginvent.net/.
13. В случаите, когато е констатирано, че няма техническа възможност за предоставяне на услугата, индивидуалният договор се прекратява без никоя от страните да дължи неустойки на другата.
14. В случай, че услугата не бъде активирана в срок, договора се прекратява без никоя от страните да дължи неустойки на другата страна, като в този случай КЛИЕНТЪТ има право да му бъдат възстановени заплатените по договора суми.
15. В случай, че при инсталиране на услугата е предоставено оборудване под наем, то остава собственост на ДОСТАВЧИКА и КЛИЕНТЪТ е длъжен да го пази от погиване, както и да го възстанови след прекратяването на дoгoвора. ДОСТАВЧИКЪТ не е отговорен за щети, нанесени на имуществото на КЛИЕНТА от същото оборудване. В случай на кражба или загуба ДОСТАВЧИКА не предоставя друго оборудване, което да замени откраднатото, като КЛИЕНТЪТ е отговорен пред ДОСТАВЧИКА за стойността на загубеното оборудване. Във всички случаи на загуба, вреди или невръщане на оборудването, собственост на ДОСТАВЧИКА, КЛИЕНТЪТ дължи заплащане на стойността му, която е посочена в приемо-предавателния протокол, с който е предадено оборудването.
16. Настоящият договор се сключва за първоначален минимален срок. Договорът може да бъде прекратен в този срок с едномесечно писмено предизвестие от страна на КЛИЕНТА, като в този случай последният дължи неустойката по чл. 18 от Договора. При изтичане на минималния срок, договора става безсрочен и може да бъде прекратен с едномесечно писмено предизвестие от всяка от страните.
17. В случай, че КЛИЕНТЪТ не заплати месечният абонамент в петнадесет дневен срок от датата, на която изтича предплатеният период по чл. 4, то тогава договорът се счита за прекратен по вина на КЛИЕНТЪТ, освен ако не заплати просрочените такси. В последният случай договорът се продължава при условията, договорени в него.
18. В случай, че договорът бъде прекратен по инициатива на КЛИЕНТА или по негова вина през първоначалния минимален срок на договора, КЛИЕНТЪТ дължи на ДОСТАВЧИКА неустойка в размер на 100 /сто/ лв.
Начална дата: .......................... Крайна дата: ........................... Минимален срок: ..........................
 
За ДОСТАВЧИКА:                                                                          За КЛИЕНТА:
                                                                                       

Преди да положите Вашия подпис, моля да прочетете внимателно настоящия договор, както и приложимите общи условия на предприятието.
1. Упълномощавам посоченото в договора лице за контакт да подпише съответните протоколи във връзка с приемането на услугата.
2. Съгласен съм, с цел да получавам предложения за подходящи за мен продукти и услуги от ИНВЕНТ НЕТ, предприятието да обработва мои лични данни, съгласно европейските изисквания. Известно ми е, че съгласието мога да оттегля чрез отправяне на писмено волеизявление до ИНВЕНТ НЕТ. Запознах се с Политиката за поверителност и защита на личните данни на ИНВЕНТ НЕТ.
3. Съгласен съм да бъда информиран и да получавам уведомления по електронен път. Известно ми е, че съгласието мога да оттегля чрез отправяне на писмено волеизявление до ИНВЕНТ НЕТ.
4.Съгласен съм договора да влезе в сила незабавно (от Датата на подписване).

         КОНТАКТИ

   
  Офис: гр. Царево    
  Улица: Иван Вазов 13    
 GSM: 0886 10 32 21    
 GSM: 0889 51 75 94    
 GSM: 0888 72 45 77    
 E-mail: bginvent.net@gmail.com