Възложител: ОБЩИНА ЦАРЕВО
Преписка: 9036109
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Описание: Зимно поддържане на Общинска пътна мрежа /ОПМ/ и Общинска улична мрежа /ОУМ/ в населените места на територията на община Царево за сезон 2014 г. -2015 г., включително до 01.12.2015, по обособени позиции
Краен срок за подаване на оферти: 26.11.2014 г. до 17:00 ч.
Възложител: ОБЩИНА ЦАРЕВО
Преписка: 00079-2014-0006
Процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Описание: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединени детски заведения, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево по обособени позиции: №1. Риба и рибни продукти; №2. Плодове и зеленчуци, съгласно видове и предвидени приблизителни прогнозни количества.
Краен срок за подаване на оферти: 15.12.2014 г. до 17:00 часа
Възложител: ОБЩИНА ЦАРЕВО
Преписка: 9035327
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Избор на консултант по изпълнение на строителен надзор над строително-монтажни работи за изграждане на пешеходна и велосипедна алея - южен бряг пристанищен залив град Царево, финансиран по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, Приоритетна ос 4, Проект с реф. №BG-PST-201322/022“
Описание: Предмет на обществената поръчка е „Избор на консултант по изпълнение на строителен надзор над строително-монтажни работи за изграждане на пешеходна и велосипедна алея - южен бряг пристанищен залив град Царево, финансиран по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, Приоритетна ос 4, Проект с реф. №BG-PST-201322/022“
Краен срок за подаване на оферти: 07.11.2014 г. до 17:00 ч.
Възложител: ОБЩИНА ЦАРЕВО
Преписка: 9033677
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет:Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст за учебния период 15.09.2014 год. – 30.06.2015 год.
Описание: Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст за учебния период 15.09.2014 год. – 30.06.2015 год. За следните маршрути: Царево-Бродилово с дължина на маршрута 30 км и дневен пробег 60 км. Ахтопол-Варвара с дължина на маршрута 10 км и дневен пробег 40 км. Ахтопол-Синеморец с дължина на маршрута 12 км и дневен пробег 48 км. Царево-Кости с дължина на маршрута 50 км. И дневен пробег 100 км. Синеморец-Ахтопол-Варвара-Царево с дължина на маршрута 40 км. И дневен пробег 120 км
Краен срок за подаване на оферти: 25.09.2014 г. до 17:00 ч.
Възложител: ОБЩИНА ЦАРЕВО
Преписка: 00079-2014-0005
Процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Описание: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за изграждане на пешеходна и велосипедна алея – южен бряг пристанищен залив град Царево”, финансиран по оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, Приоритетна ос 4, Проект с реф. №: BG-PST-201322/022”
Краен срок за подаване на оферти: 10.10.2014 г. до 17:00 часа
Възложител: ОБЩИНА ЦАРЕВО
Преписка: 9033498
Процедура: ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за изграждане на Път до лодкостоянки село Синеморец, община Царево”, финансиран по оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, Приоритетна ос 4, Проект с реф. №: BG-PST-201331/026”.
Описание: Извършване на строително-монтажни работи за изграждане на Път до лодкостоянки село Синеморец, община Царево, съгласно количествена сметка от Техническата спецификация към документацията за участие в обществената поръчка.
Краен срок за подаване на оферти: 19.09.2014 г.
Възложител: ОБЩИНА ЦАРЕВО
Преписка: 00079-2014-0004
Процедура: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги на Община Царево“
Описание: „Избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги на Община Царево“, като предметът обхваща отпускане на дългосрочен кредит в размер на 3 000 000 три милиона лева за рефинансиране на кредит, отпуснат на Община Царево от „Банка ДСК“ ЕАД, от 20.11.2009 г., с остатъчен размер от 1 631 620 един милион шестотин тридесет и една хиляди шестотин и двадесет лева към 05.09.2014 г. и за нови инвестиции в размер на 1 368 380 лв един миллион триста шестдесет и осем хиляди триста и осемдесет лева.
Краен срок за подаване на оферти: 20.10.2014 г. до 17:00 часа

СЪОБЩЕНИЕ

Община Царево, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места и четвъртокласните пътища в Община Царево, обособени в две позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места - гр.Царево, с.Лозенец, с.Бродилово, с. Варвара, с.Синеморец и с.Изгрев и

Обособена позиция 2: Строителни работи по полагане на пътна настилка на четвъртокласните пътища Царево- Бродилово и Велика-Фазаново,

че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 16.04.2014 г. (сряда), от 15:30 часа, в заседателната зала в сградата на Община Царево.

инж. Станислав Добрев - зам. кмет на Община Царево

Председател на Комисията, назначена със заповед № РД-01-232/27.03.2014 г. на Кмета на Община Царево

Oткрита процедура за възлагане на общ. поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединени детски заведения, Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж и Ученически столове на територията на Община Царево по обос. позиции”

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

З А   У Ч А С Т И Е   В

О Т К Р И Т А   П Р О Ц Е Д У Р А

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места и четвъртокласните пътища в Община Царево, обособени в две позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места - гр.Царево, с.Лозенец, с.Бродилово, с. Варвара, с.Синеморец и с.Изгрев

и

Обособена позиция 2: Строителни работи по полагане на пътна настилка на  четвъртокласните пътища  Царево-Бродилово и  Велика-Фазаново

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево