Възложител: Община Царево
Преписка: 9064095
Процедура: Събиране на оферти чрез обява
Описание: "Доставка и монтаж на ограда на филиал на ДГ „Ален мак“ гр. Царево, Община Царево“
Краен срок за подаване на оферти: 15.05.2017 г., 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2017-0002
Процедура: Публично състезание
Описание: „СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Краен срок за подаване на оферти: 08.06.2017 г. 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 9063466
Процедура: Събиране на оферти чрез обява
Описание: „Доставка и монтаж на ограда на филиал на ДГ „Ален мак“ гр. Царево, Община Царево“
Краен срок за подаване на оферти: Процедурата е прекратена
Възложител: Община Царево
Преписка: 9063322
Процедура: Събиране на оферти чрез обява
Описание: „Изграждане на улична канализация за кв.114, 124, 125 и 126 по плана на гр.Царево“ подобект „Главен клон 1 от РШ 6 до РШ същ.; клон 1, клон 5 и прилежащи СКО“ гр. Царево, зона „Север“, Община Царево“
Краен срок за подаване на оферти: 27.04.2017 г. 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 9062911
Процедура: Събиране на оферти чрез обява
Описание: „Доставка чрез закупуване на ново превозно средство с четири задвижващи колела за нуждите на Община Царево “
Краен срок за подаване на оферти: 13.04.2017 г. 17:00 часа, Дата и час на отваряне на офертите:18.04.2017 г. 10:00 часа

Място на отваряне на офертите: заседателната зала в сграда фронт-офис на Община Царево, находяща се на ул. "Хан Аспарух" № 36, ет. 2, гр. Царево.

Възложител: Община Царево
Преписка: 00079-2017-0001
Процедура: Публично състезание
Описание: „Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на проект BG05M2OP001-3.001-0062 “Подай ръка-подари бъдеще“ по обособени позиции”
Краен срок за подаване на оферти: 24.02.2017 г. 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 9060582
Процедура: Събиране на оферти чрез обява
Описание: „Реконструкция и промяна предназначението на сграда здравна служба в музей гр. Ахтопол, Община Царево“
Краен срок за подаване на оферти: 27.01.2017 г. 17:00 часа
Възложител: Община Царево
Преписка: 9059925
Процедура: Събиране на оферти чрез обява
Описание: „Реконструкция и промяна предназначението на сграда здравна служба в музей гр. Ахтопол, Община Царево“
Краен срок за подаване на оферти: Процедурата е прекратена.
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево