ДО УЧАСТНИЦИ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

„Избор на Консултант по изпълнението на Инженеринг /Работно проектиране и строително-монтажни работи/ за разширение и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на град Ахтопол, както и изграждане и оборудване на ПСОВ, съгласно договорните условия на FIDIC (Жълта книга) по проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Ахтопол”

Съобщение за класиране по процедура с предмет: „Изработване, съгласуване и одобряване на инвестиционен проект /фаза технически проект с количествено-стойностна сметка/ за изграждане на хидротехнически съоръжения в рамките на проект за инвестиционна инициатива: „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Мичурин”, гр. Царево, при условия, ред и финансиране, утвърдени в Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007 – 2013 г./, приоритетна ос 3, мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки”, съгласно чл. 111а, ал. 3 и чл. 112е от ЗМПВВППРБ”

Във връзка с обявена от Възложител Община Царево процедура по реда на Глава VІІІ от ЗОП и подадени оферти по процедура с предмет: „Изработване, съгласуване и одобряване на инвестиционен проект /фаза технически проект с количествено-стойностна сметка/ за изграждане на хидротехнически съоръжения в рамките на проект за инвестиционна инициатива: „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Мичурин”, гр. Царево, при условия, ред и финансиране, утвърдени в Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007 – 2013 г./, приоритетна ос 3, мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки”, съгласно чл. 111а, ал. 3 и чл. 112е от ЗМПВВППРБ”, Ви съобщаваме, че е извършено класиране, както следва:

І-во място: „ТРАНСПРОЕКТ” ЕАД, гр. София, с предложение с вх. №53-00-825/10.06.2013 г. – с 161.34 точки.

ІІ-ро място: ОБЕДИНЕНИЕ„ПРО 13”, гр. Варна с предложение с вх. № 53-00-823/10.06.2013 г.  – с 158.00 точки.

Като е избран за изпълнител участникът „ТРАНСПРОЕКТ” ЕАД, гр. София.

Обществена поръчка по чл.14,ал. 4,т.2 от ЗОП с предмет :  Извършване на специализиран превоз на ученици до 16 годишна възраст за учебния период 15.09.2013 год. – 30.06.2014 год. за  следните маршрути:

- Синеморец-Ахтопол-Варвара-Царево с дължина на маршрута 40 км. и дневен пробег 120 км.- Царево-Кости  с дължина на маршрута 50 км.  и дневен пробег  100 км.- Ахтопол-Синеморец с дължина на маршрута 12 км и дневен пробег 48 км.- Ахтопол-Варвара с дължина на маршрута 10 км и дневен пробег 40 км.- Царево-Бродилово с дължина на маршрута 30 км и дневен пробег 90 км.

Публикувано на сайта на Община Царево

на 16.09.2013 г., понеделник

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Царево, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка и сервизиране на специализирани товарни автомобили за нуждите на Община Царево“, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на17.09.2013 г. (вторник), от 14:00 часа, в заседателната зала в сградата на Община Царево.

Инженеринг /Работно проектиране и строителство/, вкл. aвторски надзор, доставка и оборудване, съгласно договорните условия на FIDIC (Жълта книга) по проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Ахтопол”, с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Инженеринг /Работно проектиране и строителство/, вкл. aвторски надзор, доставка и оборудване, съгласно договорните условия на FIDIC (Жълта книга)” по обект ПСОВ град Ахтопол;

Обособена позиция № 2: „Инженеринг /Работно проектиране и строителство/, вкл. aвторски надзор, доставка и оборудване, съгласно договорните условия на FIDIC (Жълта книга) по обект ВиК: Разширение и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на град Ахтопол”

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Избор на Консултант по изпълнението на Инженеринг /Работно проектиране и строително-монтажни работи/ за разширение и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на град Ахтопол, както и изграждане и оборудване на ПСОВ, съгласно договорните условия на FIDIC (Жълта книга) по проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Ахтопол”


Документация - обществена поръчка - Bulgaria-Tsarevo: IPA - Supply of vehicles (refuse collection truck and water tank for cleaning streets and sidewalks) and wheelie bins - 2013/S 168-290817

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Царево, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство и реконструкция на сграда в информационен център в село Българи, Община Царево“, че ценовите оферти на допуснатите до участие в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 27.08.2013 г. (вторник), от 09:00 часа, в заседателната зала в сградата наОбщина Царево.

„Избор на изпълнител за строителен надзор на проект „Рехабилитация на път BGS3284 от кръстовище с път ІІ-9 до с. Българи от км 0+000 до км 0+700 Рехабилитация на път BGS2283 от кръстовище с ІІ-9 до с. Кости от км 0+000 до км 7+500” по мярка 321“Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.”.

Понеделник, 19 Август 2013 11:20

Отговори на постъпили запитвания

Във връзка с постъпили запитвания по обществена поръчка с предмет: "Инженеринг /Работно проектиране и строително - монтажни работи/ за разширение и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа в град Царево, по проект “ Интегриран проект за водния цикъл на град Царево "

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево