Понеделник, 20 Май 2019 13:57

Кметът на Община Царево подписа договор за финансиране по Проект "Ремонт на спортно игрище в кв. Василико, гр. Царево"

Оценете
(2 гласа)

         logo-bg-center-no-back.png   EU_flag.png

 

На 17.05.2019 Кметът на Община Царево подписа договор за финансиране по Проект "Ремонт на спортно игрище в кв. Василико, гр. Царево" по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Инвестиционният проект, предвижда извършване на ремонтни дейности на спортното игрище на територията на кв. Василико, общ. Царево. Като част от ремонта на игрището, са предвидени следните ейности:

- Подмяна на съществуващата настилка със синтетична спортна настилка;

- Разчертаване на футболно игрище и принадлежностите към него;

- Ремонт на съществуващо оградно съоръжение;

- Доставка и монтаж на входни врати;

- Доставка и монтаж на осветителна система.

Обща цел: Подобряване условията на живот в община Царево чрез социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическото развитие в селските райони.

Специфичните цели, които инвестиционния проект си поставя, са следните:

- Реализирането на инвестиционния проект цели подобряване на условията за спорт и отдих в общината, което би спомогнало за създаване на оптимална жизнена среда, подобряване на условията и удобствата за жителите и посетителите на гр. Царево.

- С реализация на предвидените дейности по проекта се допринася за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Царево и Националната стратегия, свързана с физическото възпитание и спорта.

- Реализацията на проекта е насочена към задоволяване на нуждите и потребностите на младежите на територията на общината, подрастващите, както и младежите до 29 години.

Бюджетът на проекта е 96 800,95 лева, като се финансира 100% от Програмата.

Срок за изпълнение на проекта – 36 месеца.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ - ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Прочетена 2531 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево