Четвъртък, 04 Март 2021 15:24

ПОКАНА за провеждане на ДВАНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(0 гласа)

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 09.03.2021 год. /вторник/ от  14.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ДВАНАДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет-Царево при спазване на предписанията на здравните органи относно начинът на разполагане на присъстващите в залата, спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства и дезинфекция, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания
 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на бюджет на Община Царево за 2021 година“ /ДЗ № 364/15.02.2021 год./
 3. Докладна записка от Таня Янчева-Председател на Общински съвет Царево, относно: „Изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Царево „ /ДЗ № 340/19.01.2021 год./
 4. Докладна записка от Таня Янчева-Председател на Общински съвет Царево, относно: „Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Царево“ / ДЗ № 342/19.01.2021 год. /
 5. 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „ Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево, касаещо такси за детски ясли и детски градини“/ ДЗ № 337/14.01.2021 год. /
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-Кмет на Община Царево, относно: „Допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево, касаещо цена на услуга : „ Извозване на строителни отпадъци в контейнери тип „ Лодка“„ /ДЗ № 345/25.01.2021 год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев, относно: „ Допълване на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Царево / НОАМТЦУ//ДЗ № 360/09.02.2021 год./
 8. Докладна записка от Таня Янчева- председател на общински съвет на община Царево, относно: „Определяне на представител в Общото събрание на 12.03.2021 год. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване и канализация „ ЕАД – Бургас“ /ДЗ № 378/23.02.2021 год./
 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев, относно: „Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива от м. януари 2021 г. до края на учебната 2020/2021 г. в СУ „ Н. Й. Вапцаров“ и ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ахтопол„ /ДЗ № 358/09.02.2021 год./
 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2021год. и приемане на решение за отдаване под наем за срок от 10 години на част от общински имот в землището на гр. Ахтопол „ /ДЗ № 377/22.02.2021 год./
 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община, относно: „Допълване годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 44094.2.981 по КК на с. Лозенец„ /ДЗ № 374/17.02.2021 год./
 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ 10361.501.188 по КК на с. Велика чрез изкупуване общинската част от имота„ /ДЗ № 373/17.02.2021 год./

13.Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община, относно: „Допълване годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.501.304 по КК на гр. Царево„ /ДЗ № 379/24.02.2021 год./

 1. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община, относно: „Допълване годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.506.275 по КК на гр. Царево„ /ДЗ № 372/17.02.2021 год./
 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община, относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 48619.505.643 по КК на гр. Царево„ /ДЗ № 371/17.02.2021 год./
 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община, относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 00878.501.409 по КК на гр. Ахтопол„ /ДЗ № 370/17.02.2021 год./
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община, относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 00878.501.410 по КК на гр. Ахтопол„ /ДЗ № 369/17.02.2021 год./
 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община, относно: „Приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 32514.501.51 по КК на с. Изгрев„ /ДЗ № 367/17.02.2021 год./
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община, относно: „Допълване годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 год. и приемане на решение по провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 32514.501.214 по КК на с. Изгрев„ /ДЗ № 366/17.02.2021 год./
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община, относно: „Приемане решение за продажба на УПИ VII-12 в квартал 1 по ПУП на с. Българи по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС„ /ДЗ № 365/17.02.2021 год./
 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община, относно: „Одобряване на предварително съгласие по чл.21, ал.5, от ЗОС за сключване на договор за замяна между община Царево и ПК „ Перла“ Царево, ЕИК - 102001511„ /ДЗ № 362/10.02.2021 год./
 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община, относно: „Приемане на решения за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2021 год. и приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 / десет / години на общински недвижим имот в с. Варвара„ /ДЗ № 361/10.02.2021 год./
 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община, относно: „Изкупуване на ПИ 48619.15.1042 по КК на гр. Царево, м. „ Янов егрек“, по ПУП отреден за „алея „ /ДЗ № 383/01.03.2021 год./

24.Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 / десет / години на общински недвижим имот в гр. Ахтопол„ /ДЗ № 385/02.03.2021 год./

25.Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 / десет / години на общински недвижим имот в гр. Ахтопол„ /ДЗ № 386/02.03.2021 год./

26.Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 / десет / години на общински недвижим имот в гр. Ахтопол„ /ДЗ № 387/02.03.2021 год./

 1. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 год.“ / № 368/17.02.2021 год. /
 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на списъка на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване на територията на Община Царево за стопанската 2020-2021 г.“ / № 359/09.02.2021 год. /
 3. 29. Докладна записка от инж. Георги Лапчев - кмет на Община, относно: „Одобряване на проект за подробен устройствен план-ПУП / ПРЗ / за ПИ 48619.505.59 и ПИ 48619.505.420, по КККР на гр. Царево, кв. „Белия бряг“, Община Царево, Област Бургас“. / № 363/12.02.2021 год. /
 4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 год. и учредяване на безвъзмездно право на ползване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ ХРИСТО БОТЕВ -1925 год.“ гр. Ахтопол върху сграда с идентификатор № 00878.501.100.1, построена в ПИ № 00878.501.100 по КККР на гр. Ахтопол “. ДЗ / № 382/01.03.2021 год. /
 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изменение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 год. “ДЗ / № 380/01.03.2021 год. /
 6. 32. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „ Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 год. и учредяване на безвъзмездно право на ползване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ ЕКЗАРХ АНТИМ I-1928 год.“ с. Бродилово върху сградата построена в УПИ IX- 283 в квартал 15 по ПУП на с. Бродилово“ ДЗ № 384/01.03.2021 год.
 7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Таня Янчева“ ДЗ № 376/17.02.2021 год.
 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Таня Янчева“ ДЗ № 375/17.02.2021 год.
 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Предложение от Община Бургас, за закупуване на дяловете на Община Царево в капитала на „ Бургасинвест“ ООД “ ДЗ № 381/01.03.2021 год.

 ТАНЯ ЯНЧЕВА  Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 328 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево