Четвъртък, 07 Май 2020 09:50

Община Царево подписа договор по програма Черноморски басейн 2014-2020

Оценете
(3 гласа)

Община Царево е партньор по Проект “Стратегия за нулеви отпадъци: методи и прилагане в черноморския басейн"/ ZeroWasteBCB по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ Втора покана, Специфична цел 2 „Насърчаване на общото повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“. Договорът беше подписан от УО на 26.04.2020 г. и така стартира изпълнението му. Водещ партньор по проекта е Специална провинциална администрация Къркларели, Турция, а партньори са Община Царево, България,  Център за изследвания „Антигона“, гр.Солун, Гърция, и Институт към Национална академия на науките гр.Одеса, Украйна.

Проектът се основава на доброто трансгранично партньорство между регионални, местни власти, неправителствени организации и изследователски институт от четири различни страни в черноморския басейн. Основната цел на проекта е повишаване на осведомеността относно предизвикателствата пред околната среда и добрите практики за управление на отпадъците, свързани с речните и морските отпадъци в Черноморския басейн, за да се осигури подобряване качеството на живот и повишаване благосъстоянието на хората в тези региони.

За осъществяването на проекта партньорите ще прилагат проектен подход, основан на комбиниране на добри правителствени решения, създаване на правилни и ефективни планове за управление на отпадъците и развитие на социални дейности за повишаване на обществената осведоменост и ангажираност на местните хора за свеждане до минимум на морските отпадъци в басейна на Черно море. Ще бъдат реализирани следните съвместни трансгранични дейности: Анализ и планиране на дейностите по предотвратяване на замърсяванията в целевите райони, като целта е обследване по отношение на съществуващите отпадъци в целевите райони - вида на отпадъци, възможностите за тяхното правилно събиране, рециклиране и намаляване на замърсяванията; Дейности за повишаване на осведомеността на обществеността относно нулевите отпадъчни системи, като ще се реализира широка информационна кампания сред младите хора, учениците и местните граждани в четири целеви области - четирите партньора по проекта ще реализират информационни кампании в училищата в Царево и Ахтопол, училищата и населението на Къркларели, Одеса и Солун, както и хората, живеещи в селските райони на партньорите. Младите хора ще се научат как да приготвят свои кутии за компост и да рециклират местни органични отпадъци; Разработване на устойчиво трансгранично партньорство за нулеви отпадъци в Черноморския басейн, което е една от основните цели на проекта - да се развие устойчиво партньорство между заинтересованите страни за осигуряване на трансфер на дейностите по нулеви отпадъци и след края на проекта. В тази рамка партньорите по проекта ще развиват стабилни центрове за нулеви отпадъци в собствените си институции и онлайн мрежа за трансфер на постигнати знания, опит и дублиране на резултатите от проекта в други целеви области в Черноморския басейн.

Двама административни партньори ще реализират важни и ефективни инвестиции в системата Zero Waste в своите страни: система за интеграция на нулеви отпадъци по иновативен начин в огромна територия, обхващаща 39 села в област Къркларели, Турция, и инвестиране в необходимото машинно оборудване за двойно събиране и осигуряване чисти обществени площи в Царево, България. Също така, реализираната кампания за повишаване на обществената осведоменост и обученията за намаляване на отпадъците в басейна ще включва повече от 18 000 души и младежи, живеещи в селските райони на басейна и в най-големите му градове като Солун, Гърция и Одеса, Украйна.

По проекта за Община Царево ще бъдат закупени две машини за почистване на отпадъци - Многофункционална помощна машина за открити площи и Ръчна, прахосмукачка с електрическо задвижване, които ще бъдат използвани от дейност "Чистота" за почистване на обществени места в Царево и другите населени места от общината. Други дейности по проекта са почистване на крайбрежни ивици, поречията и устията на реките Резовска и Велека, познавателни и обучителни лекции в училищата в Царево и Ахтопол.

Общият допустим бюджет за Община Царево е в размер на 230 975,00 евро. Разходите по проекта се покриват 100% от Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020, като 92% се финансират от Европейския Инструмент за съседство ENI на Европейския съюз и 8% са национално съфинансиране.

Прочетена 1213 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево