Понеделник, 16 Декември 2019 12:54

ПОКАНА за провеждане на ТРЕТОТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(2 гласа)

П О К А Н А

   На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 19.12.2019 год. /четвъртък/ от 8.30 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ТРЕТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания
 2. 2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Желязко Плешев от гр. Царево, **********“/ДЗ № 54/13.12.2019 год./
 3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на общата численост и структурата на Общинска администрация Царево“ /ДЗ № 37/05.12.2019 год./
 4. Докладна записка от Таня Янчева-председател на Общински съвет Царево, относно: „Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево, приет с Решение № 3, Протокол № 2/28.11.2019 год. на Общински съвет-Царево“/ДЗ № 55/13.12.2019 год./
 5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изменение и допълване на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево“ /ДЗ № 34/29.11.2019 год./
 6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Актуализация на работните заплати на кметовете на кметства на територията на Община Царево“ /ДЗ № 43/09.12.2019 год./
 7. Докладна записка от Таня Янчева-председател на Общински съвет Царево, относно: „Актуализация на работната заплата на кмета на Община Царево“ /ДЗ № 48/12.12.2019 год./
 8. 8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Даниел Скулиев“ /ДЗ № 41/09.12.2019 год./
 9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Даниел Скулиев“ /ДЗ № 42/09.12.2019 год./
 10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 год. и приемане на решение за продажба на част от ПИ № 00878.501.126 по КК на гр. Ахтопол по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС“ /ДЗ № 8/08.11.2019 год./
 11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за промяна начина на трайно ползване на имот с НТП „друг вид дървопроизводителна гора“ за друг вид земеделски нужди“ /ДЗ № 36/05.12.2019 год./
 12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ VIII-155 в квартал 34 по ПУП на с. Бродилово, чрез изкупуване общинските части от имота“ /ДЗ № 38/09.12.2019 год./
 13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 66528.501.246 по КККР на с. Синеморец, чрез изкупуване общинската част от имота“ /ДЗ № 39/09.12.2019 год./
 14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 66528.501.175 по КККР на с. Синеморец, чрез изкупуване общинската част от имота“ /ДЗ № 40/09.12.2019 год./
 15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 год. и приемане на решение за провеждане на публични търгове за продажба на ПИ № 48619.505.974; 48619.505.975; 48619.505.976; 48619.505.977; 48619.505.978; 48619.505.979; 48619.505.991; 48619.505.992; 48619.505.994; 505.996; 48619.505.998; 48619.505.993; 48619.505.995; 48619.505.972; 48619.505.973; 48619.505.983 и 48619.505.984 по КК на гр. Царево, м. „Белия бряг“ /ДЗ № 50/13.12.2019 год./
 16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019 год. и предоставяне под наем на „БТК“ ЕАД част от покривно пространство на сграда с идентификатор № 00878.501.100.1 по КК на гр. Ахтопол“ /ДЗ № 51/13.12.2019 год./
 17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Одобряване на ПУП-ПРЗ относно обект: „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изграждане на нова водна камера на напорен резервоар с обем V=2500 м3 в ПИ с идентификатор 44094.13.905 по КК на с. Лозенец, общ. Царево до разпределителна мрежа на гр. Царево“ /ДЗ № 46/11.12.2019 год./
 18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Решение № 409 по Протокол № 24/24.08.2018 год. на Общински съвет-Царево“ /ДЗ № 47/11.12.2019 год./
 19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Учредяване на възмездно и безсрочно сервитутно право на прокарване на отклонение от обща мрежа на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД през поземлен имот, частна общинска собственост“ /ДЗ № 53/13.12.2019 год./
 20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Царево 2020-2023 год.“ /ДЗ № 52/13.12.2019 год./

 

ТАНЯ ЯНЧЕВА - Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 1145 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево