Вторник, 11 Юни 2019 17:06

ПОКАНА ЗА провеждането на ТРИДЕСЕТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(2 гласа)

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 14.06.2019 год. /петък/ от 15:00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ТРИДЕСЕТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за 

                                                   ДНЕВЕН РЕД:

1.  Питания.

2. Докладна записка от Златка Вълчева-директор на Дирекция „Социално подпомагане” общ. Царево,  относно: „Общинска програма за закрила на детето за 2019 година” /ДЗ № 904/02.05.2019 год./

3. Докладна записка  от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: „Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Царево за 2020 год.” /ДЗ № 907/07.05.2019 год./

4. Докладна записка  Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево,  относно: „Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Катя Кочева от гр. Царево” /ДЗ № 936/11.06.2019 год./

5. Докладна записка  от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: „Изпълнението на Проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В СОУ „Н. ВАПЦАРОВ”, гр. ЦАРЕВО – НАЧАЛЕН КУРС, ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В СОУ „Н. ВАПЦАРОВ”, гр. ЦАРЕВО – ОСНОВНА СГРАДА И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН”, Договор № 02/07/2/0/00444 от 27.04.2018 год. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура” от ПРСР 2014-2020 г.” /ДЗ № 909/07.05.2019 год./

6. Докладна записка  от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево,  относно: „Приемане на отчети за дейността и изразходваните средства през 2018 год. на 5-те читалища, намиращи се на територията на Община Царево“ /ДЗ № 888/04.04.2019 год./

7. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево,  относно: „Частична отмяна на Решение № 435/Протокол № 26/20.12.2018 год. на Общински съвет-Царево и актуализиране на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Oбщина Царево” /ДЗ № 899/18.04.2019 год./

8. Докладна записка  от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: „Приемане на Наредба за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево ” /ДЗ № 916/14.05.2019 год./

9. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево,  относно: „Изменение на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Царево” /ДЗ № 894/09.04.2019 год./

10. Докладна записка  от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: „Учредяване на възмездно вещно право на строеж на Георги Янакиев, картотекиран като лице с установени жилищни нужди ” /ДЗ № 923/28.05.2019 год./

11. Докладна записка  от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: „Учредяване на възмездно вещно право на строеж на Милен Градев, картотекиран като лице с установени жилищни нужди ” /ДЗ № 924/28.05.2019 год./

12. Докладна записка  от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: „Учредяване на възмездно вещно право на строеж на Тинка Христова, картотекирана като лице с установени жилищни нужди” /ДЗ № 925/28.05.2019 год./

13. Докладна записка  от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: „Учредяване на възмездно вещно право на строеж на Денка Николова и Илия Стоянов, картотекирани като лица с установени жилищни нужди” /ДЗ № 926/28.05.2019 год./

14. Докладна записка  от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево,  относно: „Одобряване на списъци с поземлени имоти от общински поземлен фонд, които да послужат за обезщетяване на правоимащи лица по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ” /ДЗ № 921/28.05.2019 год./

15. Докладна записка  инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: „Допълване на списък от маломерни имоти, могат да се отдават под наем без търг или конкурс и допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 год.” /ДЗ № 931/04.06.2019 год./

16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: „Приемане на решения за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за разполагане на поставяем обект по чл. 56 от ЗУТ в част от ПИ № 66528.10.14 по КККР на с. Синеморец-публична общинска собственост, представляващо петно № 2, съгласно Схема за поставяеми обекти на Община Царево за 2019 год. за с. Синеморец” /ДЗ № 889/08.04.2019 год./

17. Докладна записка  от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на с. Синеморец” /ДЗ № 922/28.05.2019 год./

18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на помещение с площ от 33 кв.м.-за дрогерия, представляващо самостоятелен обект с идентификатор № 10094.501.205.1.1 по КК на с. Варвара, който се намира в имот-публична общинска собственост, актуван с АПОС № 428/17.02.2010 год.” /ДЗ № 898/15.04.2019 год./

19. Докладна записка  от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на с. Варвара” /ДЗ № 915/14.05.2019 год./

20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решения за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Кости” /ДЗ № 890/08.04.2019 год./

21. Докладна записка  от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на с. Фазаново” /ДЗ № 918/20.05.2019 год./

22. Докладна записка  инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: „Допълване Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 год. и приемане на решение за продажба на ПИ № 10094.501.77 по КК на с. Варвара по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС” /ДЗ № 934/11.06.2019 год./

23. Докладна записка  от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: „Продажба на 365 кв.м. ид. част от ПИ № 00878.501.372 по КК на гр. Ахтопол по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС” /ДЗ № 878/27.03.2019 год./

24. Докладна записка  от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: „Приемане на решения за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2019 год. и приемане на решение за провеждане на публични търгове за продажба на ПИ № 00878.502.59 и ПИ № 00878.502.60 по КК на гр. Ахтопол” /ДЗ № 891/08.04.2019 год./

25. Докладна записка  от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.303 по КККР на гр. Царево” /ДЗ № 876/26.03.2019 год./

26. Докладна записка  инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: „Изпълнение на проект „Разширяване на Интегрираната система за гранично наблюдение на българо-турската граница – изграждане на сензорни линии за наблюдение“ от Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“” /ДЗ № 932/06.06.2019 год./

27. Докладна записка  инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: „Разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/, за кв. 143, кв. 144, кв. 145, кв. 148, кв. 149, кв. 150 и кв. 151 по действащия регулационен план на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас” /ДЗ № 935/11.06.2019 год./

28. Докладна записка  инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: „Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ № 48619.54.703 по КККР на гр. Царево, „Нестинарка“, м. „СК. ФОНД-БОРУНА“, Община Царево, Област Бургас” /ДЗ № 937/11.06.2019 год./

29. Докладна записка  от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: „Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в обхват УПИ I /ПИ № 48619.501.108/, УПИ II /ПИ № 48619.501.190/ и УПИ III / ПИ № 48619.501.322/ в кв. 71д и промяна на ПР /план за регулация/ по КК на гр. Царево, кв. „Зона Север” и КПИИ /Комплексен проект за инвестиционна инициатива/ по реда на чл. 150 от ЗУТ за изграждане на Аквапарк към хотел “Alexandria club Hotels”-гр. Царево” /ДЗ № 911/09.05.2019 год./

30. Докладна записка  от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: „Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ I и II в кв. 107, с идентификатори 48619.505.452 и 48619.505.553 по КККР на гр. Царево, кв. „Василико”, Община Царево, Област Бургас и промяна ПР за улица с о.т. 52, о.т. 41, о.т. 40, о.т. 39, о.т. 38 /част от ПИ № 48619.505.463/” /ДЗ № 903/02.05.2019 год./

31. Докладна записка  инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево,  относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Даниел Скулиев” /ДЗ № 928/03.06.2019 год./

32. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на Общински съвет-Царево,  относно: „Актуализиране състава на комисията по чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС” /ДЗ № 901/24.04.2019 год./

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ

Председател на Общински съвет-Царевo

Прочетена 1671 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево