Понеделник, 28 Януари 2019 09:14

ПОКАНА ЗА провеждането на ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(0 гласа)

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 31.01.2019 год. /четвъртък/ от 9:00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ДВАДЕСЕТ И СЕДМО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за  ДНЕВЕН РЕД:

1.   Питания.

2. Докладна записка от Мария Конярова – секретар на Община Царево и Председател на МКБППМН, относно: „Отчет за дейността на МКБППМН към Община Царево за 2018 год.“ /ДЗ № 825/22.01.2019 год./

3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево,  относно: „Определяне на периода и териториите по Черноморското крайбрежие на Община Царево, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи за сезон „Лято 2019 год.”“ /ДЗ № 810/10.01.2019 год./

4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево,  относно: „Приемане на Списък от маломерни имоти, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс през 2019 год.“ /ДЗ № 812/11.01.2019 год./

5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево,  относно: „Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 год.“ /ДЗ № 811/11.01.2019 год./

6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево,  относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 48619.501.206 по КК на гр. Царево“ /ДЗ № 813/11.01.2019 год./

7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево,  относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.677 по КККР на с. Синеморец“ /ДЗ № 814/11.01.2019 год./

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево,  относно: „Одобряване на Актуализирана План-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота” за 2018 година, съгласно изискванията на чл. 66 от Закона за местните данъци и такси“ /ДЗ № 826/22.01.2019 год./

9. Докладна записка  от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево,  относно: „Одобряване на План-сметка за приходите и разходите в дейност „Чистота” за 2019 година, съгласно изискванията на чл. 66 от Закона за местните данъци и такси“ /ДЗ № 827/22.01.2019 год./

10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево,  относно: „Приемане на Бюджет на Община Царево за 2019 год.“ /ДЗ № 815/16.01.2019 год./

11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево,  относно:  „Даване на съгласие за изплащане на възнаграждение за специалисти извън Общинска администрация-Царево, включени в състава на Общинския експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/” /ДЗ № 831/25.01.2019 год./

12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: „Обявяване на УПИ II в квартал 77 по ПУП на гр. Царево за частна общинска собственост“ /ДЗ № 806 от 27.12.2018 год./

13. Докладна записка  от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево,  относно:  „Корекции по задание, представляващо неразделна част от Решение № 416/Протокол № 24/24.08.2018 год. на Общински съвет-Царево” /ДЗ № 830/25.01.2019 год./

14. Докладна записка  от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево,  относно: „Проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в обхват 10094.501.143 (УПИ I, кв. 15) по КК на с. Варвара, Община Царево, Област Бургас” /ДЗ № 829/24.01.2019 год./

15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево,  относно: „Одобряване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ на ПИ № 10094.32.7 (УПИ VI, кв. 25) и ПИ № 10094.32.8 (УПИ IV, кв. 25) по КК на с. Варвара, Община Царево“ /ДЗ № 817/17.01.2019 год./

16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево,  относно: „Именуване на улици в „Зона Север” по КК на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 818/17.01.2019 год./

17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево,  относно: „Именуване на улици в кв. „Белия бряг” по КК на гр. Царево, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 819/17.01.2019 год./

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ

Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 1160 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево