Понеделник, 17 Декември 2018 10:34

ПОКАНА ЗА провеждането на ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(0 гласа)

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 20.12.2018 год. /четвъртък/ от 8:30 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ДВАДЕСЕТ И ШЕСТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:          

1.  Питания.

2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: „Предложения за годишни програми за развитие на читалищната дейност за 2019 година на 5-те читалища на територията на Община Царево, съгласно изменение и допълнение на Закона за народните читалища, обнародван в бр. 42 от ДВ от 05.06.2009 г..“ /ДЗ № 780 от 13.11.2018 год./

3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Поправка на Решение № 423/Протокол № 25/02.10.2018 год. на Общински съвет-Царево.“ /ДЗ № 761 от 18.10.2018 год./

4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Решение № 38 от Протокол № 4/12.02.2016 год. на Общински съвет-Царево.“ /ДЗ № 765 от 30.10.2018 год./

5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Изменение и допълнение на Решение № 398 от Протокол № 24/24.08.2018 г. на ОбС-Царево за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху ПИ № 48619.502.605 по КК на гр. Царево на Висшия съдебен съвет.“ /ДЗ № 802 от 14.12.2018 год./

6. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на Общински съвет Царево, относно: „Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево /НОАМТЦУ/." / ДЗ № 773 от 07.11.2018 год./

7. Докладна записка от инж.Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: „Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Царево.“ / ДЗ № 790 от 30.11.2018 год./ 

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Сключване на споразумение за оперативно управление на енергийни съоръжения № 2723838, 2726020, 4085179.“ /ДЗ № 755 от 02.10.2018 год./

9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Сключване на извънсъдебна и съдебна спогодба между Община Царево и Иванка Костова Костова, ЕГН:**********, с адрес гр. Бургас, ул. „ Копривщица № 29.“ /ДЗ № 777 от 08.11.2018 год./

10. Докладна записка от инж.Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: „Финансиране на инвестиционен обект с остатъка от рефинансиране на общински дълг.“ /ДЗ № 799 от 11.12.2018 год./

11. Докладна записка от инж.Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС-Царево за периода 01.07.2018-30.09.2018 год..“ /ДЗ № 786 от 26.11.2018 год./

12. Докладна записка от инж.Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 2018 год. и приемане на решение за провеждане на публични търгове за продажба на ПИ 48619.501.306 и ПИ 48619.501.307 по КККР на гр. Царево. /ДЗ № 784 от 20.11.2018 год./

13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи –общинска собственост за 2018 год. и продажба на УПИ VIII в квартал 7 по ПУП на с. Кости по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.“ /ДЗ № 771 от 06.11.2018 год./

14. Докладна записка от инж.Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 00878.501.521 по КККР на гр. Ахтопол.“ /ДЗ № 787 от 26.11.2018 год./

15. Докладна записка от инж.Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху УПИ X-62 в квартал 18 по ПУП на с. Фазаново.“ / ДЗ № 793 от 10.12.2018 год./

16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи–общинска собственост за 2018 год. и приемане на решение за учредяване право на пристрояване на сграда, разположена в УПИ VI квартал 38 по ПУП  на с. Бродилово.“ /ДЗ № 766 от 30.10.2018 год./

17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи –общинска собственост за 2018 год. и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за обект „Мини-голф игрище“, с площ от 2000 кв.м., разположен в ПИ 48619.502.631 по КККР на гр. Царево- петно № 48, съгласно одобрената схема на преместваемите обекти на гр. Царево за 2018 год., включваща алеи за мини голф игрище, терен за поставяем обект с площ от 20 кв.м. и терен за тераса към поставяем обект с площ от 30 кв.м..“  /ДЗ № 772 от 06.11.2018 год./

18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и вещи –общинска собственост за 2018 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Варвара.“ /ДЗ № 763 от 19.10.2018 год./

19. Докладна записка от инж.Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост  за 2018 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на гр. Царево.“ /ДЗ № 794 от 10.12.2018 год./

20. Докладна записка от инж.Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост  за 2018 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имот в землището на с. Варвара.“ /ДЗ № 795 от 10.12.2018 год./

 21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: „Обявяване на идеални части от УПИ VII и VIII в квартал 160 по ПУП на гр. Царево, кв. „Белия бряг“ за частна общинска собственост.“ / ДЗ № 778 от 09.11.2018 год./ 

22. Докладна записка от инж.Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: „Проект за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ за УПИ- XII, кв. 18 ( ПИ 44094.501.38) по КК на с. Лозенец, Община Царево, Област Бургас.“ /ДЗ № 797 от 11.12.2018 год./

23. Докладна записка от инж.Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: „Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на „Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ново УПИ с отреждане за ПСОВ, образуван като части от ПИ с идентификатор 44094.12.6, 44094.34.29, 44094.12.384, 44094.12.841, 44094.12.852, 44094.12.383,44094.12.853 и 44094.12.102 по КК на с. Лозенец, общ. Царево- искане за разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план- план за регулация и застрояване съгласно чл. 124 а, ал. 5 от ЗУТ и одобряване на задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.“ /ДЗ № 798 от 11.12.2018 год./

Прочетена 1076 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево