Печат на тази страница
Вторник, 21 Август 2018 09:12

ПОКАНА ЗА провеждането на ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(0 гласа)

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 24.08.2018 год. /петък/ от 9.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за ДНЕВЕН РЕД:

1.  Питания.

2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на детски градини и училища от Община Царево в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019 година“ /ДЗ № 712/07.08.2018 год./

3. Докладна записка от Даниел Скулиев – председател на Общински съвет Царево, относно:     „Приемане на решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Царево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”  /ДЗ № 687/06.06.2018 год./

4. Докладна записка от Даниел Скулиев – председател на Общински съвет Царево, относно: „Приемане на решение за изменение на Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда на територията на Община Царево“  /ДЗ № 695/28.06.2018 год./

5. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Учредяване  на безвъзмездно право на строеж върху ПИ № 48619.502.605 по КК на гр. Царево на Висшия съдебен съвет“ /ДЗ № 717/17.08.2018 год./

6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 32514.501.69 по КК на с. Изгрев, чрез изкупуване общинската част от имота“ /ДЗ № 718/17.08.2018 год./

7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Прекратяване на съсобственост върху ПИ № 10094.501.385 и ПИ № 10094.501.386 по КККР на с. Варвара, чрез доброволна делба“ /ДЗ № 719/17.08.2018 год./

8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 год.“ /ДЗ № 720/17.08.2018 год./

9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 год.“ /ДЗ № 706/27.07.2018 год./

10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2018 год.“  /ДЗ № 703/16.07.2018 год./

11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Приемане на решение за допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 год. и за отдаване под наем за срок от 10 години на общински имоти в землището на с. Кости и с. Българи“ /ДЗ № 692/25.06.2018 год./

12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Допълване на Решение № 361/Протокол № 22/24.04.2018 год. на Общински съвет Царево“ /ДЗ № 715/17.08.2018 год./

13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Даниел Скулиев за периода 01.01.2018 год.-31.03.2018 год.“ /ДЗ № 708/30.07.2018 год./

14. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община  Царево, относно:  „Извършените разходи за командировки и посрещане на гости от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и председателя на ОбС Даниел Скулиев за периода 01.04.2018 год.-30.06.2018 год.“ /ДЗ № 707/30.07.2018 год./

15. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Предоставяне на специално безвъзмездно право на ползване и право на преминаване върху имоти-публична общинска собственост, на „БТК“ ЕАД“ /ДЗ № 714/17.08.2018 год./

16. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на деривация „Ясна поляна“ в участъците, ситуирани между:

- от напорен водоем (НВ) с обем 4000 м3 (ПИ с идентификатор 87655.57.64 по КК на с. Ясна поляна, община Приморско) до главна разпределителна шахта (ГРШ1) в ПИ  с идентификатор 58356.73.113 по КК на гр. Приморско;

- от ГРШ1 в ПИ  с идентификатор 58356.73.113 по КК на гр. Приморско до разпределителна шахта (РШ4) в ПИ № 67800.16.117 по КК на гр. Созопол;

- от РШ4, землище  гр. Созопол до отклонение за „НВ-Черноморец“ в ПИ № 81178.36.345 по КК на гр. Черноморец;

- от ГРШ1 до т. 1 в местност „Златен извор“ в ПИ № 48619.25.36 по КК на гр. Царево;

- Външен захранващ водопровод от ГРШ1 до „НВ-Приморско“ в ПИ с идентификатор 58356.72.2 по КК на гр. Приморско, община Приморско;

- Външен захранващ водопровод от РШ4 до „НВ-Каваците“ в ПИ с идентификатор 67800.40.119 по КК на гр. Созопол – искане на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план, съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ и одобряване на задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.“ /ДЗ № 722/17.08.2018 год./

17. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на „Подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на главен водопровод до напорен водоем гр. Царево“ – искане на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ и одобряване на задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.“ /ДЗ № 723/17.08.2018 год./

18. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на „Подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на главен водопровод от напорен водоем с V=700м3 до кв. „Василико“ и южната част на града – „Белия бряг“ – искане на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ и одобряване на задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.“ /ДЗ № 724/17.08.2018 год./

19. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на „Подробен устройствен план-Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на тласкател от КПС „Лозенец“ към ПСОВ „Лозенец““ – искане на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ и одобряване на задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.“ /ДЗ № 725/17.08.2018 год./

20. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ за изработване на „Подробен устройствен план-План за регуация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изграждане на нова камера на напорен водоем с обем V=2500м3 в поземлени имот с идентификатор 48619.507.131 по КК на гр. Царево“ – искане на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ и одобряване на задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ.“ /ДЗ № 726/17.08.2018 год./

21. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно:   „Одобряване на ПУП-Парцеларен план относно обект: „Външен водопровод и канализация за ПИ № 48619.15.1070 /УПИ XII-015101/, гр. Царево, Община Царево“ /ДЗ № 704/19.07.2018 год./

22. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за ПИ № 48619.502.262 (УПИ IV, кв. 25) по КК на гр. Царево, община Царево, област Бургас“ /ДЗ № 713/13.08.2018 год./

23. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/ за ПИ № 00878.501.100 (УПИ III, кв. 24), ПИ № 00878.501.63 (УПИ VI, кв. 24) и ПИ № 00878.501.62 (УПИ II, кв. 24) по КК на гр. Ахтопол, Община Царево, Област Бургас“ /ДЗ № 721/17.08.2018 год./

24. Докладна записка от инж. Георги Лапчев – кмет на Община Царево, относно: „Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за ПИ № 62459.59.5 по КК на с. Резово, м. „Силистар“, община Царево, област Бургас“ /ДЗ № 727/17.08.2018 год./

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ - Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 1775 пъти