Четвъртък, 21 Септември 2017 14:31

ПОКАНА ЗА провеждането на ОСЕМНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет-Царево

Оценете
(1 глас)

Изх. № 164  / 21.09.2017 год.

П О К А Н А

                 

                    На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 26.09.2017 год. /вторник/ от  8:30 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе ОСЕМНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

                       

            1.   Питания.

            2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2017/2018 год. в СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Царево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ахтопол. /ДЗ № 481/12.09.2017 год./ 

            3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево,  относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджет 2016 г. на Община Царево. /ДЗ № 475/ 31.08.2017 год./

4. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: Информация за текущото касово изпълнение на бюджета на Община Царево за полугодието на 2017 год.. / ДЗ № 495/20.09.2017 год./

            5.  Докладна записка инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: Обявяване на Актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности на Община Царево за периода  2018-2020 год.. /ДЗ № 486/14.09.2017 год./

            6. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.677  по КККР на с. Синеморец. / ДЗ № 485 / 13.09.2017 год./

            7. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Приемане на решение за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински помещения, представляващи части от двуетажна нежилищна сграда с идентификатор № 48619.503.245.1 по КККР на гр. Царево. /ДЗ № 480 / 11.09.2017 год./

            8. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево,  относно: Одобряване на ПУП- Парцеларен план относно обект: Парцеларен план на линия 20 kV от възлова станция „Арапя“ до БКТП в ПИ 48619.9.590 по КК землище гр. Царево, Община Царево. /ДЗ № 488/18.09.2017 год./

            9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево,  относно: Одобряване на ПУП- Парцеларен план относно обект: Парцеларен план на линия 20 kV от съществуващ стълб до БКТП в ПИ 10361.2.827 по КК на землище с. Велика, Община Царево. /ДЗ № 489/18.09.2017 год./

            10. Докладна записка от Даниел Скулиев-Председател на ОбС-Царево, относно: Даване на съгласие за опрощаване на задълженията съгласно договор за наем на недвижим имот- частна общинска собственост. / ДЗ № 496/20.09.2017 год./

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ

Председател на Общински съвет Царево

Прочетена 2537 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево