Петък, 18 Август 2017 16:58

ПОКАНА ЗА 17-ТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦАРЕВО

Оценете
(1 глас)

П О К А Н А

         На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността  на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация-Царево на 22.08.2017 год. /вторник/ от 9.00 часа в сградата на НЧ „Г. Кондолов“ гр. Царево ще се проведе СЕДЕМНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет-Царево, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

         1. Питания.

         2. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево,  относно: Предприемане на действия за кандидатстване на Сдружение  с нестопанска цел „Местна инициативна група Царево-Малко Търново“ по приема през 2017 година по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 г.. /ДЗ № 471/ 07.08.2017 год./

         3. Докладна записка от инж. Георги Лапчев-кмет на Община Царево, относно: Даване на съгласие кметът на Община Царево да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г. в целеви трансфер за финансиране на разходите за неотложен текущ ремонт на общинска пътна мрежа, на основание чл. 89 от ЗДБРБ. /ДЗ № 450 / 23.06.2017 год./

         4.  Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно: Предложение до Министерството на образованието и науката за включване на детски градини и училища от Община Царево в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 година.  /ДЗ № 472/14.08.2017 год./ 

         5. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на ОбС-Царево, относно:Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от ‚‚Водоснабдяване и канализация“ ЕАД-гр.Бургас и даване на мандат. / ДЗ № 474 / 17.08.2017 год./

         6. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на ОбС-Царево,  относно: Приемане на решение за изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детски градини на територията на Община Царево. /ДЗ № 453/ 27.06.2017 год./

         7. Докладна записка Даниел Скулиев- Председател на ОбС-Царево, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Царево. /ДЗ № 457/ 10.07.2017 год./

         8. Докладна записка от Даниел Скулиев-председател на ОбС-Царево, относно: Актуализиране състава на комисията по чл. 61, ал. 3 от НРПУРИВОС за периода 01.09.2017 - 28.02.2018 година /ДЗ № 473/17.08.2017 год./

         9. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево, относно:Обявяване на УПИ II-345; УПИ III-345; УПИ IV-345; УПИ V-345иУПИ VII- 345 в квартал 77 по ПУП на гр. Царево, зона „Север“ за частна общинска собственост. /ДЗ № 470/04.08.2017 год./

         10. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево,  относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ № 66528.501.371 по КККР  на с. Синеморец.  /ДЗ № 467/26.07.2017 год./

         11. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево,  относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване и за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на общински имот публична общинска собственост за ползване като „ книжарница“. /ДЗ № 459/17.07.2017 год./

         12. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево,  относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване  за отдаване под наем за разполагане на поставяем обект по чл. 56 от ЗУТ в част от ПИ № 48619.504.27 по КККР на гр. Царево-публична общинска собственост, представляващ терен № 86, съгласно Схема за поставяеми обекти за 2017 г. за гр. Царево. /ДЗ № 460/17.07.2017 год./

         13. Докладна записка от инж. Георги Лапчев–кмет на Община Царево,  относно: Приемане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 /пет/ години на част от поземлен имот № 010001 по КВС на с. Българи- публична общинска собственост. /ДЗ № 461/17.07.2017 год./

ДАНИЕЛ СКУЛИЕВ

Председател на Общински съвет Царево

 

Прочетена 2880 пъти
Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Официален сайт на община Царево